skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Tumor Cells, Cultured xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yan xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Biological Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural organization and promoter analysis of murine heat shock transcription factor-1 gene

Zhang, Y ; Koushik, S ; Dai, R ; Mivechi, N F

The Journal of biological chemistry, 04 December 1998, Vol.273(49), pp.32514-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 9829985 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dai, Rj
  2. Mivechi, N.F.
  3. Koushik
  4. Zhang, Y.
  5. Dai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...