skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Rappuoli, Rino xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Bacteriology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A second pilus type in Streptococcus pneumoniae is prevalent in emerging serotypes and mediates adhesion to host cells.(Author abstract)(Report)

Bagnoli, Fabio ; Moschioni, Monica ; Donati, Claudio ; Dimitrovska, Valentina ; Ferlenghi, Ilaria ; Facciotti, Claudia ; Muzzi, Alessandro ; Giusti, Fabiola ; Emolo, Carla ; Sinisi, Antonella ; Hilleringmann, Markus ; Pansegrau, Werner ; Censini, Stefano ; Rappuoli, Rino ; Covacci, Antonello ; Masignani, Vega ; Barocchi, Michele A.

Journal of Bacteriology, August, 2008, Vol.190(15-16), p.5480(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Muzzi, Alessandro
  2. Covacci, Antonello
  3. Moschioni, Monica
  4. Hilleringmann, Markus
  5. Censini, Stefano

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...