skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Lopes, Murilo Baena xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Applied Oral Science : Revista Fob xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rubbing time and bonding performance of one-step adhesives to primary enamel and dentin

Botelho, Maria Paula Jacobucci ; Isolan, Cristina Pereira ; Schwantz, Júlia Kaster ; Lopes, Murilo Baena ; Moraes, Rafael Ratto De

Journal of applied oral science : revista FOB, 2017, Vol.25(5), pp.523-532 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1678-7765 ; PMID: 29069150 Version:1 ; DOI: 10.1590/1678-7757-2016-0627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moraes, Rafael Ratto De
  2. Lopes, Murilo Baena
  3. Botelho, Mpj
  4. Cristina Pereira Isolan
  5. de Moraes, Rr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...