skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sisyphus and Ahasver: The Eternal Jew and the Absentee / סיזיפוס ואהסוורוס: הסינדרום הסיזיפי ו'הנעדר' של פרנץ קפקא

שקד, גרשון ; Shaked, Gershon

Jerusalem Studies in Jewish Thought / מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, 16 September 2004, Vol.יט, pp.697-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03337081

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sisyphus and Ahasver: The Eternal Jew and the Absentee / סיזיפוס ואהסוורוס: הסינדרום הסיזיפי ו'הנעדר' של פרנץ קפקא

שקד, גרשון ; Shaked, Gershon

Jerusalem Studies in Jewish Thought / מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, 16 September 2004, Vol.יט, pp.697-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03337081

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kabbalistic Book "Baddei Ha-Aron" and Kabbalistic Pseudepigraphy in the Thirteenth Century / 'איגרת גרמיישא' ובעיית הפסבדו-אפיגראפיה בקבלה הקדומה

דן, יוסף ; Dan, J.

Jerusalem Studies in Jewish Thought / מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, 1 January 1983, Vol.ג'(א/ב), pp.111-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03337081

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kabbalistic Book "Baddei Ha-Aron" and Kabbalistic Pseudepigraphy in the Thirteenth Century / 'איגרת גרמיישא' ובעיית הפסבדו-אפיגראפיה בקבלה הקדומה

דן, יוסף ; Dan, J.

Jerusalem Studies in Jewish Thought / מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, 1 January 1983, Vol.ג'(א/ב), pp.111-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03337081

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Tradition and Modernity: Rabbi Sivitz and Jewish Preaching in America / בין מסורת למודרנה: הרב זיויץ והדרוש העברי באמריקה

קפלן, קימי ; Caplan, Kimmy

Jerusalem Studies in Jewish Thought / מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, 1 January 1993, Vol.יא, pp.187-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03337081

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Tradition and Modernity: Rabbi Sivitz and Jewish Preaching in America / בין מסורת למודרנה: הרב זיויץ והדרוש העברי באמריקה

קפלן, קימי ; Caplan, Kimmy

Jerusalem Studies in Jewish Thought / מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, 1 January 1993, Vol.יא, pp.187-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03337081

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Daat Torah Doctrine: Three Stages / דוקטרינת 'דעת תורה': שלושה שלבים

בראון, בנימין ; Brown, Benjamin

Jerusalem Studies in Jewish Thought / מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, 16 September 2004, Vol.יט, pp.537-600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03337081

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Daat Torah Doctrine: Three Stages / דוקטרינת 'דעת תורה': שלושה שלבים

בראון, בנימין ; Brown, Benjamin

Jerusalem Studies in Jewish Thought / מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, 16 September 2004, Vol.יט, pp.537-600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03337081

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. דן, יוסף
  2. בראון, בנימין
  3. Caplan, Kimmy
  4. קפלן, קימי
  5. Dan, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...