skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hasenfuss, Gerd xóa Tác giả/ người sáng tác: Wachter, Rolf xóa Nhan đề tạp chí: Jama-Journal Of The American Medical Association xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of spironolactone on diastolic function and exercise capacity in patients with heart failure with preserved ejection fraction: the Aldo-DHF randomized controlled trial

Edelmann, Frank ; Wachter, Rolf ; Schmidt, Albrecht G ; Kraigher-Krainer, Elisabeth ; Colantonio, Caterina ; Kamke, Wolfram ; Duvinage, André ; Stahrenberg, Raoul ; Durstewitz, Kathleen ; Löffler, Markus ; Düngen, Hans-Dirk ; Tschöpe, Carsten ; Herrmann-Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Gelbrich, Götz ; Pieske, Burkert

JAMA, 27 February 2013, Vol.309(8), pp.781-91 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 23443441 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2013.905

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...