skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Chủ đề: Mortality xóa Tác giả/ người sáng tác: Kornowski, Ran xóa Nhan đề tạp chí: Jacc: Cardiovascular Interventions xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Bivalirudin Therapy in High-Risk Patients With Acute Myocardial Infarction

Parodi, Guido ; Antoniucci, David ; Nikolsky, Eugenia ; Witzenbichler, Bernhard ; Guagliumi, Giulio ; Peruga, Jan Z ; Stuckey, Thomas ; Dudek, Darius ; Kornowski, Ran ; Hartmann, Franz ; Lansky, Alexandra J ; Mehran, Roxana ; Stone, Gregg W

JACC: Cardiovascular Interventions, August 2010, Vol.3(8), pp.796-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-8798 ; E-ISSN: 1876-7605 ; DOI: 10.1016/j.jcin.2010.05.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stuckey, Thomas
  2. Mehran, Roxana
  3. Parodi, G
  4. Guagliumi, Giulio
  5. Hartmann, Franz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...