skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: JOM xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure Informatics Using Higher-Order Statistics and Efficient Data-Mining Protocols

Kalidindi, Surya ; Niezgoda, Stephen ; Salem, Ayman

JOM, Apr 2011, pp.34-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Materials Data Facility: Data Services to Advance Materials Science Research

Blaiszik, B ; Chard, K ; Pruyne, J ; Ananthakrishnan, R ; Tuecke, S ; Foster, I

JOM, Aug 2016, Vol.68(8), pp.2045-2052 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838 ; DOI: 10.1007/s11837-016-2001-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials Data Infrastructure: A Case Study of the Citrination Platform to Examine Data Import, Storage, and Access

O'Mara, Jordan ; Meredig, Bryce ; Michel, Kyle

JOM, Aug 2016, Vol.68(8), pp.2031-2034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838 ; DOI: 10.1007/s11837-016-1984-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Meredig, Bryce
  2. Blaiszik, B
  3. O'Mara, Jordan
  4. O’Mara, J.
  5. Salem, Ayman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...