skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Nhan đề tạp chí: JLIS.it xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le biblioteche e la filiera dell'open.(Report)

Zanni, Andrea

JLIS.it, Italian Journal of Library and Information Science, 2018, Vol.9(3), p.75(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2038-1026 ; DOI: 10.4403/jlis.it-12486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archivi Fotografici per la Storia dell'Arte e Semantic Web. Problemi, Risorse e Linee di Ricerca

Daquino, Marilena

JLIS.it, Italian Journal of Library and Information Science, 2019, Vol.10(2), p.37(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2038-1026 ; DOI: 10.4403/jlis.it-12533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il deposito, la valorizzazione e la conservazione delle tesi di dottorato nell'esperienza di Magazzini digitali: un contributo per la ricerca e l'accesso

Storti, Chiara

JLIS.it, Italian Journal of Library and Information Science, 2019, Vol.10(1), p.114(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2038-1026 ; DOI: 10.4403/jlis.it-12526.

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La monografia ad accesso aperto e gli sviluppi dell'Open Access

Capaccioni, Andrea

JLIS.it, Italian Journal of Library and Information Science, 2019, Vol.10(1), p.59(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2038-1026 ; DOI: 10.4403/jlis.it-12516.

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Storti, Chiara
  2. Andrea Zanni
  3. Daquino, M.
  4. Zanni, Andrea
  5. Marilena Daquino

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...