skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Tác giả/ người sáng tác: Telang, Frank xóa Nhan đề tạp chí: JAMA xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose metabolism.(Clinical report)

Volkow, Nora D. ; Tomasi, Dardo ; Wang, Gene - Jack ; Vaska, Paul ; Alexoff, Dave ; Logan, Jean ; Wong, Christopher

JAMA, The Journal of the American Medical Association, Feb 23, 2011, Vol.305(8), p.808(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating dopamine reward pathway in ADHD.(attention-deficit/hyperactivity disorder)(Report)

Volkow, Nora D. ; Wang, Gene - Jack ; Kollins, Scott H. ; Wigal, Tim L. ; Newcorn, Jeffrey H. ; Telang, Frank ; Fowler, Joanna S. ; Zhu, Wei ; Logan, Jean ; Ma, Yeming ; Pradhan, Kith ; Wong, Christopher ; Swanson, James M.

JAMA, The Journal of the American Medical Association, Sept 9, 2009, Vol.302(10), p.1084(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Gene-Jack
  2. Wong, C.
  3. Wang, G.-J.
  4. Fowler, Joanna S
  5. Wong, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...