skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Nhan đề tạp chí: J.Mat.Sci. Vol. 37, no. 17, pp. 3725-3732. 2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing and properties of a bioactive glass-ceramic reinforced with ductile silver particles.(Author abstract)

Claxton, E. ; Taylor, B. A. ; Rawlings, R. D.

Journal of Materials Science, Sept, 2002, Vol.37(17), p.3725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rawlings, RD
  2. Taylor, BA
  3. Claxton , E.
  4. Rawlings , R. D.
  5. Taylor, B. A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...