skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Nhan đề tạp chí: J.Mat.Sci xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent development in the fabrication of metal matrix-particulate composites using powder metallurgy techniques

Liu, Y. ; Lim, S. ; Lu, L. ; Lai, M.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(8), pp.1999-2007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154673

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particle incorporation by melt stirring for the production of metal-matrix composites

Hanumanth, G. ; Irons, G.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(9), pp.2459-2465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01151680

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of elastic and anelastic properties of reaction-formed silicon carbide-based materials

Wolfenden, A. ; Rynn, P. ; Singh, M.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(21), pp.5502-5507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351565

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation mechanisms in titanium dioxide single crystals

Takeuchi, S ; Hashimoto, T.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(1), pp.417-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00714049

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of interphase modulus and cohesive energy on the critical aspect ratio in short-fibre composites

Monette, L. ; Anderson, M. ; Grest, G.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(1), pp.79-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00349037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lai, M.O.
  2. Singh, M.
  3. Wolfenden, A.
  4. Monette, L
  5. Liu, Y.B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...