skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: J. Phys. Soc. Japan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODULATION OF THE COSMIC RAY INTENSITY BY THE INTERPLANETARY MAGNETIC FIELD

Elliot, H; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

J. Phys. Soc. Japan, 01 January 1962, Vol.: 17: Suppl. A-II

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAGNETIC SUSCEPTIBILITY AND ELECTRONIC SPECIFIC HEAT OF TRANSITION METALS AND ALLOYS. VII. Zr AND Rh METALS

Shimizu, M ; Katsuki, A; Imperial Coll. of Science and Tech., London and Nagoya Univ., Japan (Corporate Author)

J. Phys. Soc. Japan, 01 October 1964, Vol.: 19 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1143/JPSJ.19.1856

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COSMIC RAY THRESHOLD RIGIDITIES

Quenby, J.J ; Wenk, G.J ; Bland, C.J; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

J. Phys. Soc. Japan, 01 January 1962, Vol.: 17: Suppl. A-II

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Imperial Coll. of Science and Tech., London
  2. Shimizu, Masao
  3. Katsuki Atsushi
  4. Katsuki, A.
  5. Wenk, G.J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...