skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debugging user interface descriptions of knowledge-based recommender applications

Felfernig, Alexander ; Shchekotykhin, Kostyantyn

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.234-241

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111499

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Felfernig, Alexander
  2. Shchekotykhin, Kostyantyn
  3. Shchekotykhin, K
  4. Felfernig, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...