skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Nhan đề tạp chí: Italica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il Giornalino: rivista per insegnanti e studenti di italiano diretta da Giuseppe Prezzolini

Dolci, Roberto

Italica, 2017, Vol.94(3), p.451(40) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-3020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ragguagli bibliografia e un restauro prima dell'edizione critica di Disjecta

Mosena, Roberto

Italica, 2017, Vol.94(2), p.232(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-3020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verso la comprensione: l'applicazione di un modello (Towards Comprehension: The Application of a Model)

Brusco, Simona

Italica, 2001, Vol.78(4), p.540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-3020 ; E-ISSN: 2325-6672

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Simona Brusco
  2. Dolci, Roberto
  3. Brusco, Simona
  4. Mosena, Roberto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...