skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Nhan đề tạp chí: Island Studies Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Asset in War to Asset in Diplomacy: Orkney in the Medieval Realm of Norway

Grohse, Ian

Island Studies Journal, Nov 2013, Vol.8(2), pp.255-268 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17152593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between De Jure and De Facto Statehood: Revisiting the Status Issue for Taiwan

Bartmann, Barry

Island Studies Journal, May 2008, Vol.3(1), pp.113-128 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17152593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islands in Between: Martín García and other Geopolitical Flashpoints

Baldacchino, Godfrey

Island Studies Journal, Nov 2008, Vol.3(2), pp.211-224 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17152593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archipelagic ambiguities: the demarcation of modern Japan, 1868-1879

Walker, Jordan

Island Studies Journal, Nov 2015, Vol.10(2), pp.197-222 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17152593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Island Demography: A Review of Selected Caribbean Contributions

Mcelroy, Jerome

Island Studies Journal, Nov 2011, Vol.6(2), pp.245-260 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17152593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the political system in shaping island nationalism: a case-study examination of Puerto Rico and Newfoundland

Vézina, Valérie

Island Studies Journal, May 2014, Vol.9(1), pp.103-122 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17152593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Globalization of the Arctic: Negotiating Sovereignty and Building Communities in Svalbard, Norway

Grydehøj, Adam ; Grydehøj, Anne ; Ackrén, Maria

Island Studies Journal, May 2012, Vol.7(1), pp.99-118 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17152593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (2)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vezina, Valerie
 2. Jordan B. Walker
 3. Grydehøj, Adam
 4. Mcelroy, Jerome L
 5. Grydehøj, Anne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...