skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: German xóa Nhan đề tạp chí: Islam: Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Orients xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynastic Periodization and its Limits: Historiography in Contemporary Arab Monarchies

Determann, Jörg Matthias

Der Islam, 2014, Vol.91(1), pp.95-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-1818 ; E-ISSN: 1613-0928 ; DOI: 10.1515/islam-2014-0006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Determann, Jörg Matthias
  2. Determann, Jörg
  3. Determann, J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...