skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Iranian Journal of Physics Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beam profile measurement of ES-200 using secondary electron emission monitor

E Ebrahimi Basabi ; A H Feghhi ; M Nikhbakht ; M Shafiee

Iranian Journal of Physics Research, 01 September 2015, Vol.15(2), pp.253-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1682-6957

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ebrahimi Basabi, E
  2. A H Feghhi
  3. Shafiee, M
  4. E Ebrahimi Basabi
  5. M Shafiee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...