skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Dutch xóa Nhan đề tạp chí: Internationale Neerlandistiek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geschiedenis vertellen

Beatrix van Dam

Internationale Neerlandistiek, Jul 2017, pp.171-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18769071 ; E-ISSN: 22145729 ; DOI: 10.5117/IN2017.2.DAM

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Een taal die door de hand des beuls met een brande toorts verdiende beantwoord te worden’

Urbaniak, Jan

Internationale Neerlandistiek, Feb 2018, Vol.56(1), pp.57-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18769071 ; E-ISSN: 22145729 ; DOI: 10.5117/IN2018.1.URBA

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De effectiviteit van de schrijftaalregeling

Krogull, Andreas

Internationale Neerlandistiek, Feb 2018, Vol.56(1), pp.23-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18769071 ; E-ISSN: 22145729 ; DOI: 10.5117/IN2018.1.KROG

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. van Dam, Beatrix
  2. Beatrix van Dam
  3. Urbaniak, Jan
  4. Krogull, Andreas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...