skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.496  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Nhan đề tạp chí: International migration review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belgium's Immigration Policy

Martiniello, Marco

International Migration Review, March 2003, Vol.37(1), pp.225-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2003.tb00135.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time for a National Discussion on Immigration

Kritz, Mary M.

International Migration Review, March 2002, Vol.36(1), pp.33-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2002.tb00068.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to Spain implications for a unified European Union immigration policy

Huntoon, Laura

International migration review : IMR, 1998, Vol.32(2), pp.423-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Grassroots Reconfiguration of U.S. Immigration Policy

Wells, Miriam J.

International Migration Review, December 2004, Vol.38(4), pp.1308-1347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2004.tb00239.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contextualizing Gender and Migration: Galician Immigration to Switzerland

Richter, Marina

International Migration Review, March 2004, Vol.38(1), pp.263-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2004.tb00196.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disciplinary Agendas and Analytic Strategies of Research on Immigrant Transnationalism: Challenges of Interdisciplinary Knowledge

Morawska, Ewa

International Migration Review, September 2003, Vol.37(3), pp.611-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2003.tb00152.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dancing Across Borders: ‘Exotic Dancers,’ Trafficking, and Canadian Immigration Policy

Macklin, Audrey

International Migration Review, June 2003, Vol.37(2), pp.464-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2003.tb00145.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Recent Welfare and Immigration Reforms on Immigrants' Access to Health Care 1

Hagan, Jacqueline ; Rodriguez, Nestor ; Capps, Randy ; Kabiri, Nika

International Migration Review, June 2003, Vol.37(2), pp.444-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2003.tb00144.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modes of immigration politics in liberal democratic states--Comment/reply

Freeman, Gary ; Brubaker, Rogers

The International Migration Review, Winter 1995, Vol.29(4), p.881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rehabilitating the Criminality of Immigrants Under Section 19 of the Canadian Immigration Act 1

Yeager, Matthew G.

International Migration Review, March 2002, Vol.36(1), pp.178-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2002.tb00076.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary American attitudes toward US immigration

Espenshade, Thomas J; Hempstead, Katherine

International migration review : IMR, 1996, Vol.30(2), pp.535-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theories of International Immigration Policy-A Comparative Analysis

Meyers, Eytan

The International Migration Review, 1 December 2000, Vol.34(4), pp.1245-1282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2675981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African-American Attitudes towards United States Immigration Policy

Diamond, Jeff

The International Migration Review, 1 July 1998, Vol.32(2), pp.451-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2547191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian Borders and Immigration Post 9/11 1

Adelman, Howard

International Migration Review, March 2002, Vol.36(1), pp.15-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2002.tb00066.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian Immigration Policy: The Significance of the Events of September 11

Hugo, Graeme

International Migration Review, March 2002, Vol.36(1), pp.37-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2002.tb00069.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different paths gender, immigration and political participation

Jones - Correa, Michael

International migration review : IMR, 1998, Vol.32(2), pp.326-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographically indirect immigration to Canada description and analysis

Greenwood, Michael J; Young, Paul A

International migration review : IMR, 1997, Vol.31(1), pp.51-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the Czech Republic (with a Special Focus on the Foreign Labor Force) 1

Drbohlav, Dušan

International Migration Review, March 2003, Vol.37(1), pp.194-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2003.tb00134.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belgium's Immigration Policy

Martiniello, Marco

The International Migration Review, 1 April 2003, Vol.37(1), pp.225-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to Spain: Implications for a Unified European Union Immigration Policy, by Laura Huntoon, [IMR, 32(2): 423-450. 1998]

Sarrible, Graciela

The International Migration Review, 1 July 1999, Vol.33(2), pp.542-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.496  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.495)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (108)
 2. 1991đến1993  (176)
 3. 1994đến1996  (325)
 4. 1997đến2000  (451)
 5. Sau 2000  (436)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (871)
 2. Bình xét khoa học  (625)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.441)
 2. French  (4)
 3. German  (3)
 4. Portuguese  (1)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Martin, Philip
 2. Martin, Philip L.
 3. Miller, Mark J.
 4. Miller, Mark
 5. Michaud, Marie-Christine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...