skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International and Comparative Law Quarterly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Indonesian Independence and the United Nations. By Alastair M. Taylor. [London: Stevens & Sons, Ltd. (for the Carnegie Endowment for International Peace). 1960. xxix and 503 pp. (bibliography and index). 50s.]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesian Independence and the United Nations. By Alastair M. Taylor. [London: Stevens & Sons, Ltd. (for the Carnegie Endowment for International Peace). 1960. xxix and 503 pp. (bibliography and index). 50s.]

Bell, Coral

International and Comparative Law Quarterly, 07/1961, Vol.10(3), pp.660-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/iclqaj/10.3.660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesian Independence and the United Nations

Bell, Coral

International and Comparative Law Quarterly, 1961, Vol.10(3), pp.660-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/10.3.660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bell, Coral
  2. Bowett, D. W.
  3. Collier, John
  4. Graveson, R. H.
  5. Powell, Raphael

theo chủ đề:

  1. Law

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...