skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa Nhan đề tạp chí: International Studies in Sociology of Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dewey's liberalisms: Depression-era insights for the Great Recession

Rogers, John

International Studies in Sociology of Education, 01 September 2013, Vol.23(3), pp.204-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-0214 ; E-ISSN: 1747-5066 ; DOI: 10.1080/09620214.2013.790663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-liberal reforms in Israel's education system: the dialectics of the state

Yonah, Yossi ; Dahan, Yossi ; Markovich, Dalya

International Studies in Sociology of Education, 01 September 2008, Vol.18(3-4), pp.199-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-0214 ; E-ISSN: 1747-5066 ; DOI: 10.1080/09620210802492799

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-liberal 'governmentality' in the English and Japanese higher education systems

Yokoyama, Keiko

International Studies in Sociology of Education, 01 September 2008, Vol.18(3-4), pp.231-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-0214 ; E-ISSN: 1747-5066 ; DOI: 10.1080/09620210802492815

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yonah, Y.
  2. Dahan, Yossi
  3. Dahan, Y.
  4. Rogers, John
  5. Yokoyama, Keiko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...