skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Sociology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When God Walks in History: The Institutional Politics of Religious Nationalism

Friedland, Roger

International Sociology, September 1999, Vol.14(3), pp.301-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-5809 ; DOI: 10.1177/0268580999014003005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Friedland, Roger
  2. Friedland, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...