skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peri, Giovanni xóa Nhan đề tạp chí: International Migration Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cross‐country Determinants of Potential and Actual Migration

Docquier, Frédéric ; Peri, Giovanni ; Ruyssen, Ilse

International Migration Review, September 2014, Vol.48, pp.S37-S99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/imre.12137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peri, G.
  2. Docquier, F.
  3. Ruyssen, I.
  4. Docquier, Frederic
  5. Docquier, Frédéric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...