skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FlowiXML: a step towards designing workflow management systems.(extensible markup language)(Author abstract)

Garcia, Josefina Guerrero ; Vanderdonckt, Jean ; Calleros, Juan Manuel Gonzalez

International Journal of Web Engineering and Technology, May 1, 2008, Vol.4(2), p.163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-1289

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Garcia, Josefina
  2. Calleros, Juan Manuel Gonzalez
  3. Calleros, J.M.G.
  4. Vanderdonckt, J.
  5. García, J.G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...