skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FlowiXML: a step towards designing workflow management systems.(extensible markup language)(Author abstract)

Garcia, Josefina Guerrero ; Vanderdonckt, Jean ; Calleros, Juan Manuel Gonzalez

International Journal of Web Engineering and Technology, May 1, 2008, Vol.4(2), p.163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-1289

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...