skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Thermal Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An adaptive simulation of nonlinear heat and moisture transfer as a boundary value problem

Gasparin, Suelen ; Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan; Dutykh, Denys (Editor)

International Journal of Thermal Sciences, November 2018, Vol.133, pp.120-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1290-0729 ; E-ISSN: 1778-4166

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An adaptive simulation of nonlinear heat and moisture transfer as a boundary value problem

Gasparin, Suelen ; Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan

International Journal of Thermal Sciences, November 2018, Vol.133, pp.120-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1290-0729 ; E-ISSN: 1778-4166 ; DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2018.07.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical assessment of efficient numerical methods for a long-term simulation of heat and moisture transfer in porous materials

Abdykarim, Madina ; Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Soudani, Lucile ; Agbossou, Amen

International Journal of Thermal Sciences, November 2019, Vol.145, p.105982 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1290-0729 ; E-ISSN: 1778-4166 ; DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2019.105982

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...