skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel requirements engineering approach for designing data warehouses

Kumar, Manoj ; Gosain, Anjana ; Singh, Yogesh

International Journal of System Assurance Engineering and Management, 2016, Vol.7(Supplement 1), pp.205-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0975-6809 ; E-ISSN: 0976-4348 ; DOI: 10.1007/s13198-015-0363-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality framework for reliability improvement in SAP netweaver business intelligence environment through lean software development––a practical perspective

Krishna Mohan, K. ; Harun, R. ; Srividya, A. ; Verma, A.

International Journal of System Assurance Engineering and Management, 2010, Vol.1(4), pp.316-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0975-6809 ; E-ISSN: 0976-4348 ; DOI: 10.1007/s13198-011-0029-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harun, R S
  2. Harun, R.
  3. Singh, Yogesh
  4. Krishna Mohan, K
  5. Gosain, Anjana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...