skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Strategic Property Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIRPORT REDESIGN FOR SAFETY AND SECURITY: CASE STUDIES OF THREE SCOTTISH AIRPORTS

Enoma, Aghahowa ; Allen, Stephen ; Enoma, Anthony

International Journal of Strategic Property Management, Jun 2009, Vol.13(2), pp.103-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1648715X ; E-ISSN: 16489179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VALUATION OF PROPERTIES IN CLOSE PROXIMITY TO WASTE DUMPS SITES: THE NIGERIA EXPERIENCE

Bello, Victoria ; Bello, Mustapha

International Journal of Strategic Property Management, Dec 2009, Vol.13(4), pp.309-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1648715X ; E-ISSN: 16489179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A COMPARATIVE ANALYSIS ON HOUSING POLICIES IN TURKEY AND LITHUANIA

Lepkova, Natalija

International Journal of Strategic Property Management, Mar 2007, Vol.11(1), pp.47-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1648715X ; E-ISSN: 16489179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOUSING PRICE DIFFUSION PATTERN OF AUSTRALIA'S STATE CAPITAL CITIES

Luo, Zhen ; Liu, Chunlu ; Picken, David

International Journal of Strategic Property Management, Dec 2007, Vol.11(4), pp.227-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1648715X ; E-ISSN: 16489179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bello, Mo
  2. Allen, Stephen
  3. Bello, Mustapha
  4. Luo, Zhen
  5. Enoma, Anthony

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...