skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: 1988đến1994 xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Solar Energy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIMULATION TOOL WITH ITS EXPERT INTERFACE FOR THE THERMAL DESIGN OF MULTIZONE BUILDINGS

Peuportier, Bruno ; Sommereux, Isabelle Blanc

International Journal of Solar Energy, 01 January 1990, Vol.8(2), p.109-120

ISSN: 0142-5919 ; DOI: 10.1080/01425919008909714

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...