skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Sediment Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity assessment of metals in sediment from the lower reaches of the Haihe River Basin in China

Zeng, Si-Yu ; Dong, Xin ; Chen, Ji-Ning

International Journal of Sediment Research, June 2013, Vol.28(2), pp.172-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-6279 ; DOI: 10.1016/S1001-6279(13)60029-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment pollution and its effect on fish through food chain in the Yangtze River

Yi, Yujun ; Wang, Zhaoyin ; Zhang, Kang ; Yu, Guoan ; Duan, Xuehua

International Journal of Sediment Research, 2008, Vol.23(4), pp.338-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-6279 ; DOI: 10.1016/S1001-6279(09)60005-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Tác giả 

 1. Wang, Zhaoyin  (1)
 2. Yi, Yj  (1)
 3. Yujun  (1)
 4. Chen, Ji-Ning  (1)
 5. DUAN  (1)
 6. Yi, Yujun  (1)
 7. Dong, Xin  (1)
 8. Duan, Xuehua  (1)
 9. Zhang, Kang  (1)
 10. Yu, Ga  (1)
 11. Zhang, K  (1)
 12. WANG  (1)
 13. ZHANG  (1)
 14. YU  (1)
 15. Yu, Guoan  (1)
 16. Chen, J.-N.  (1)
 17. Kang  (1)
 18. Dong, X.  (1)
 19. YI  (1)
 20. Zeng, Si-Yu  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Zhaoyin
 2. Yi, Yj
 3. Yujun
 4. Chen, Ji-Ning
 5. DUAN

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...