skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution Dilemma of the United Nations

Yenigun, Cuneyt

International Journal of Research in Business and Social Science, 2016, Vol.5(1), pp.65-75 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21474478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's roadmap to global trade and market share dominance - a reference to SSA

Mafukata, Mavhungu

International Journal of Research in Business and Social Science, 2016, Vol.5(6), pp.29-39 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21474478 ; DOI: 10.20525/ijrbs.v5i6.595

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...