skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản International Journal of Occupational Safety and Ergonomics xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relevance of Error Analysis in Graphical Symbols Evaluation

Piamonte, Dominic Paul T

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 01 January 1999, Vol.5(4), pp.513-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-3548 ; E-ISSN: 2376-9130 ; DOI: 10.1080/10803548.1999.11076435

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heart rate variability (HRV) during virtual reality immersion

Malińska, Marzena ; Zużewicz, Krystyna ; Bugajska, Joanna ; Grabowski, Andrzej

International journal of occupational safety and ergonomics : JOSE, 2015, Vol.21(1), pp.47-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-3548 ; PMID: 26327262 Version:1 ; DOI: 10.1080/10803548.2015.1017964

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office ergonomics: deficiencies in computer workstation design

Shikdar, Ashraf A ; Al-Kindi, Mahmoud A

International journal of occupational safety and ergonomics : JOSE, 2007, Vol.13(2), pp.215-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-3548 ; PMID: 17599795 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the combined effect of noise and vibration on the performance of a readability task in a mobile driving environment by operators of different ages

Khan, Iqbal Ahmed ; Mallick, Zulquernain ; Khan, Zahid A ; Muzammil, Mohammed

International journal of occupational safety and ergonomics : JOSE, 2009, Vol.15(3), pp.277-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-3548 ; PMID: 19744369 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working conditions in a selected sample of call centre companies in Sweden

Norman, Kerstin ; Wigaeus Tornqvist, Ewa ; Toomingas, Allan

International journal of occupational safety and ergonomics : JOSE, 2008, Vol.14(2), pp.177-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-3548 ; PMID: 18534153 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer usage with cold hands; an experiment with pointing devices

Blomkvist, A C ; Gard, G

International journal of occupational safety and ergonomics : JOSE, 2000, Vol.6(4), pp.429-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-3548 ; PMID: 11135678 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (1)
 4. 2008đến2009  (2)
 5. Sau 2009  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mallick, Z
 2. Khan, Ia
 3. Blomkvist, A C
 4. Grabowski, Andrzej
 5. Khan, Iqbal Ahmed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...