skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Mathematics and Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Simulation of thermal flows by lattice Boltzmann method on the CUDA computational platform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of thermal flows by lattice Boltzmann method on the CUDA computational platform

Zhakebayev, D. B. ; Karzhaubayev, K. K. ; Moisseyeva, E. S. ; Tsoy, N. V.

International Journal of Mathematics and Physics, 2018, Vol.9(2), pp.56-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22187987 ; E-ISSN: 24095508 ; DOI: http://dx.doi.org/10.26577/ijmph.2018.v9i2.253

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhakebayev, D. B.
  2. Karzhaubayev, K. K.
  3. Tsoy, N. V.
  4. Moisseyeva, E. S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...