skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Information Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building relationships within corporate SNS accounts through social presence formation

Han, Sehee ; Min, Jinyoung ; Lee, Heeseok

International Journal of Information Management, December 2016, Vol.36(6), pp.945-962 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4012 ; E-ISSN: 1873-4707 ; DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2016.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antecedents of social presence and gratification of social connection needs in SNS: A study of Twitter users and their mobile and non-mobile usage

Han, Sehee ; Min, Jinyoung ; Lee, Heeseok

International Journal of Information Management, August 2015, Vol.35(4), pp.459-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4012 ; E-ISSN: 1873-4707 ; DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2015.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social behavior and brand devotion among iPhone innovators

Arruda-Filho, Emílio J.M ; Cabusas, Julianne A ; Dholakia, Nikhilesh

International Journal of Information Management, 2010, Vol.30(6), pp.475-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4012 ; E-ISSN: 1873-4707 ; DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2010.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How iPhone innovators changed their consumption in iDay2: Hedonic post or brand devotion

Arruda-Filho, Emílio J.M ; Lennon, Mark M

International Journal of Information Management, 2011, Vol.31(6), pp.524-532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4012 ; E-ISSN: 1873-4707 ; DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2011.04.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hedonic or utilitarian? Exploring the impact of communication style alignment on user's perception of virtual health advisory services

Li, Manning ; Mao, Jiye

International Journal of Information Management, April 2015, Vol.35(2), pp.229-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4012 ; E-ISSN: 1873-4707 ; DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2014.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arruda, Ejm
  2. Arruda - Filho, Emilio J. M.
  3. Lee, Heeseok
  4. Lee, H.
  5. Min, Jinyoung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...