skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 160  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Hydrogen Energy xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of manganese nitrate concentration on the performance of an aluminum substrate [beta]-PbO.sub.2-MnO.sub.2-WC-ZrO.sub.2 composite electrode material

Yang, Haitao ; Chen, Buming ; Liu, Huanrong ; Guo, Zhongcheng ; Zhang, Yongchun ; Li, Xuelong ; Xu, Ruidong

International Journal of Hydrogen Energy, Feb 25, 2014, Vol.39(7), p.3087(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanism of distinct high rate dischargeability of La.sub.4MgNi.sub.19 electrode alloys prepared by casting and rapid quenching followed by annealing treatment.(Report)

Li, Yiming ; Zhang, Yanghuan ; Ren, Huiping ; Liu, Zhuocheng ; Sun, Hao

International Journal of Hydrogen Energy, Nov 2, 2016, Vol.41(41), p.18571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.05.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen storage characteristics of the nanocrystalline and amorphous Mg-Nd-Ni-Cu-based alloys prepared by melt spinning

Zhang, Yanghuan ; Wang, Haitao ; Zhai, Tingting ; Yang, Tai ; Qi, Yan ; Zhao, Dongliang

International Journal of Hydrogen Energy, March 6, 2014, Vol.39(8), p.3790(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen storage thermodynamics and kinetics of RE–Mg–Ni-based alloys prepared by mechanical milling

Qi, Yan ; Zhang, Yanghuan ; Zhang, Wei ; Gao, Jinliang ; Yuan, Zeming ; Bu, Wengang ; Li, Yaqin ; Guo, Shihai

International Journal of Hydrogen Energy, 20 July 2017, Vol.42(29), pp.18473-18483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.04.180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoNi.sub.2S.sub.4 nanoparticles as highly efficient electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction in alkaline media.(Report)

Wang, Dezhi ; Zhang, Xiangyong ; Du, Zijie ; Mo, Zheyang ; Wu, Yefeng ; Yang, Qing ; Zhang, Yi ; Wu, Zhuangzhi

International Journal of Hydrogen Energy, Feb 2, 2017, Vol.42(5), p.3043 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.09.115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved hydrogen storage kinetics of nanocrystalline and amorphous Pr-Mg-Ni-based PrMg.sub.12-type alloys synthesized by mechanical milling.(Report)

Bu, Wengang ; Zhang, Wei ; Gao, Jinliang ; Zhang, Peilong ; Yuan, Zeming ; Guo, Shihai ; Zhang, Yanghuan

International Journal of Hydrogen Energy, July 20, 2017, Vol.42(29), p.18452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.04.171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of the microstructure and electrochemical behavior of Sm.sub.0.7Sr.sub.0.3Co.sub.3.sub.-.sub.[delta] cathode deposited by solution precursor plasma spraying

Li, Cheng - Xin ; Liu, Shuai ; Zhang, Yang ; Li, Chang - Jiu

International Journal of Hydrogen Energy, Sept, 2012, Vol.37(17), p.13097(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural characterization and hydrogenation properties of non-stoichiometric Zr.sub.0.9Ti.sub. xV.sub.2 alloys

Zhang, Y.L. ; Li, J.S. ; Zhang, T.B. ; Kou, H.C. ; Hu, R. ; Xue, X.Y.

International Journal of Hydrogen Energy, Nov 20, 2014, Vol.39(34), p.19637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2014.08.153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced hydrogen desorption from the Co-catalyzed LiBH4–Mg(BH4)2 eutectic composite

Chen, Juner ; Zhang, Yao ; Xiong, Zhitao ; Wu, Guotao ; Chu, Hailiang ; He, Teng ; Chen, Ping

International Journal of Hydrogen Energy, September 2012, Vol.37(17), pp.12425-12431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2012.06.057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen production from oxidative steam reforming of ethanol over Ir catalysts supported on Ce-La solid solution.(Report)

Han, Xue ; Wang, Yafei ; Zhang, Yan ; Yu, Yunbo ; He, Hong

International Journal of Hydrogen Energy, April 20, 2017, Vol.42(16), p.11177(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.02.159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of annealing treatment and partial substitution of Cu for Co on phase composition and hydrogen storage performance of La.sub.0.7Mg.sub.0.3Ni.sub.3.2Co.sub.0.35 alloy.(Report)

Huang, Taizhong ; Yuan, Xianxia ; Yu, Jiemei ; Wu, Zhu ; Han, Jitian ; Sun, Guoxin ; Xu, Naixin ; Zhang, Yihe

International Journal of Hydrogen Energy, Jan, 2012, Vol.37(1), p.1074(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of the substitution of La for Mg on the microstructure and hydrogen storage characteristics of Mg.sub.20-x La.sub.x Ni.sub.10 (x =0-6) alloys.(Report)

Ren, Hui - Ping ; Zhang, Yang - Huan ; Li, Bao - Wei ; Zhao, Dong - Liang ; Guo, Shi - Hai ; Wang, Xin - Lin

International Journal of Hydrogen Energy, Feb, 2009, Vol.34(3), p.1429(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-dimensional heterostructures of beta-nickel hydroxide nanoplates/electrospun carbon nanofibers: Controlled fabrication and high capacitive property

Miao, Fujun ; Shao, Changlu ; Li, Xinghua ; Zhang, Yang ; Lu, Na ; Wang, Kexin ; Liu, Yichun

International Journal of Hydrogen Energy, Sept 23, 2014, Vol.39(28), p.16162(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative study on the microstructure and cycling stability of the amorphous and nanocrystallization Mg60Ni20La10 alloys

Li, Yiming ; Liu, Zhuocheng ; Zhang, Yanghuan ; Ren, Huiping

International Journal of Hydrogen Energy, 11 October 2018, Vol.43(41), pp.19141-19151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2018.08.129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All-solid-state direct carbon fuel cells with thin yttrium-stabilized-zirconia electrolyte supported on nickel and iron bimetal-based anodes

Yu, Fangyong ; Zhang, Yapeng ; Yu, Liang ; Cai, Weizi ; Yuan, Lili ; Liu, Jiang ; Liu, Meilin

International Journal of Hydrogen Energy, 8 June 2016, Vol.41(21), pp.9048-9058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.04.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prickly Ni3S2 nanowires modified CdS nanoparticles for highly enhanced visible-light photocatalytic H2 production

Li, Zhongli ; Chen, Xiaoping ; Shangguan, Wenfeng ; Su, Yanjie ; Liu, Yijian ; Dong, Xinwei ; Sharma, Poonam ; Zhang, Yafei

International Journal of Hydrogen Energy, 9 March 2017, Vol.42(10), pp.6618-6626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.12.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The electrochemical properties of Ti 0.9 Zr 0.2 Mn 1.5 Cr 0.3 V 0.3 – x wt % La 0.7 Mg 0.25 Zr 0.05 Ni 2.975 Co 0.525 ( x = 0 , 5 , 10 ) hydrogen storage composite electrodes

Chu, Hai-Liang ; Zhang, Yao ; Sun, Li-Xian ; Qiu, Shu-Jun ; Xu, Fen ; Yuan, Hua-Tang

International Journal of Hydrogen Energy, 2007, Vol.32(12), pp.1898-1904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2006.09.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cobalt nanoparticles imbedded into zeolite crystals: A tailor-made catalyst for one-step synthesis of gasoline from syngas

Liu, Jiangyong ; Wang, Dan ; Chen, Jian-Feng ; Zhang, Yi

International Journal of Hydrogen Energy, Dec 21, 2016, Vol.41(47), p.21965(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytically active rhodium nanoparticles stabilized by nitrogen doped carbon for the hydrolysis of ammonia borane

Zhong, Fengyi ; Wang, Qi ; Xu, Caili ; Wang, Yi ; Xu, Bin ; Zhang, Yun ; Fan, Guangyin

International Journal of Hydrogen Energy, 6 December 2018, Vol.43(49), pp.22273-22280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2018.10.064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porous Ni2P nanoflower supported on nickel foam as an efficient three-dimensional electrode for urea electro-oxidation in alkaline medium

Wang, Gang ; Ye, Ke ; Shao, Jiaqi ; Zhang, Yingying ; Zhu, Kai ; Cheng, Kui ; Yan, Jun ; Wang, Guiling ; Cao, Dianxue

International Journal of Hydrogen Energy, 10 May 2018, Vol.43(19), pp.9316-9325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2018.03.221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 160  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2007  (11)
 3. 2008đến2010  (22)
 4. 2011đến2014  (33)
 5. Sau 2014  (90)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Zhang, Yh
 3. Zhang, Yanghuan
 4. Zhang, Yao
 5. Qi, Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...