skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Human Rights xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Roma rights legislation in Bosnia and Herzegovina: positive, negative or indifferent?

Edwards, Alice

The International Journal of Human Rights, 01 December 2005, Vol.9(4), p.465-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980500349881

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does European human rights law matter? Implementation and domestic impact of Strasbourg Court judgments on minority-related policies

Anagnostou, Dia

The International Journal of Human Rights, 01 September 2010, Vol.14(5), p.721-743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980903205417

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealing with diversity in international law: Self-determination and statehood

Galbreath, David J.

The International Journal of Human Rights, 01 December 2005, Vol.9(4), p.539-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980500350046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting the world's most persecuted: the responsibility to protect and Burma's Rohingya minority

Kingston, Lindsey N.

The International Journal of Human Rights, 17 September 2015, p.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2015.1082831

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group rights for nomadic minorities: Ireland's traveller community

Moore, Catherine

The International Journal of Human Rights, 01 January 2004, Vol.8(2), p.175-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/1364298042000240852

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Conflict and Minority Refugee Flight from Post-Soviet Ukraine, 1991–2001

Burds, Jeffrey

The International Journal of Human Rights, 01 December 2008, Vol.12(5), p.689-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802396838

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MDGs and international human rights law: a view from the perspective of minorities and vulnerable groups

Castellino, Joshua

The International Journal of Human Rights, 01 February 2009, Vol.13(1), p.10-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802532275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The local courts, decentralisation and good governance: the case of the English speaking provinces of Cameroon

Yanou, Mike A.

The International Journal of Human Rights, 01 December 2009, Vol.13(5), p.689-696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802533257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right to self-determination and the anglophone Cameroon situation

Ebai, S. Eban

The International Journal of Human Rights, 01 December 2009, Vol.13(5), p.631-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802533018

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ebai, S. Eban
  2. Yanou, Mike
  3. Kingston, Lindsey
  4. Anagnostou, D.
  5. Castellino, Joshua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...