skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of High Performance Computing Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CPL6: The New Extensible, High Performance Parallel Coupler for the Community Climate System Model

Craig, Anthony P ; Jacob, Robert ; Kauffman, Brian ; Bettge, Tom ; Larson, Jay ; Ong, Everest ; Ding, Chris ; He, Yun

International Journal of High Performance Computing Applications, August 2005, Vol.19(3), pp.309-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-3420 ; E-ISSN: 1741-2846 ; DOI: 10.1177/1094342005056117

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Sage Journals (Sage Publications)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Craig, Anthony P
  2. He, Yun
  3. Mathematics and Computer Science
  4. Larson, Jay
  5. He, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...