skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Heat and Mass Transfer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melting performance enhancement in latent heat storage module using solid extraction electrohydrodynamics (EHD)

Nakhla, David ; Sadek, Hossam ; Cotton, James S.

International Journal of Heat and Mass Transfer, February 2015, Vol.81, pp.695-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9310 ; DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.10.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nakhla, David
  2. Cotton, J.S.
  3. Cotton, James
  4. Nakhla, D.
  5. Sadek, Hossam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...