skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Heat and Mass Transfer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significant heat transfer enhancement in microchannels with herringbone-inspired microstructures

Marschewski, Julian ; Brechbühler, Raphael ; Jung, Stefan ; Ruch, Patrick ; Michel, Bruno ; Poulikakos, Dimos

International Journal of Heat and Mass Transfer, April 2016, Vol.95, pp.755-764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9310 ; E-ISSN: 1879-2189 ; DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.12.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brechbã¼hler, Raphael
  2. Brechbühler, Raphael
  3. Marschewski, Julian
  4. Ruch, Patrick
  5. Poulikakos, Dimos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...