skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Fatigue xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigations into the cumulative fatigue life of an AISI 304L austenitic stainless steel used for pressure water reactors: Application of a double linear damage rule

Fissolo, Antoine ; Gourdin, Cédric ; Chen, Yinqiang ; Perez, Grégory ; Stelmaszyk, J.M; Jason, Ludovic (Editor)

International Journal of Fatigue, 2015, Vol.77, pp.199-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-1123 ; E-ISSN: 1879-3452

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stelmaszyk, J.M
  2. Chen, Yinqiang
  3. Jason, Ludovic
  4. Fissolo, Antoine
  5. Gourdin, Cédric

theo chủ đề:

  1. Engineering Sciences
  2. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...