skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 99  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Diplomacy and Economy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new Croatian commercial diplomacy

Joško Klisovi?

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2014, Vol 2 Issue 3, pp 228 - 230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2014.064803

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial diplomacy: an integrative framework

Olivier Naray

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2012, Vol 1 Issue 2, pp 119 - 133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2012.051684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic diplomacy during the economic crisis

Zvone Dragan

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2014, Vol 2 Issue 3, pp 225 - 227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2014.064800

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

India's economic diplomacy in Africa

Viswanathan, H. H. S

International journal of diplomacy and economy, 2013, Vol.1(3), pp. 199-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grand design of Indonesia's economic diplomacy economic diplomacy index approach$Sulthon Sjahril Sabaruddin

Sabaruddin, Sulthon Sjahril

International journal of diplomacy and economy, 2017, Vol.3(3), pp. 187-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation of international business support: a research agenda for commercial diplomacy

Robin Visser; Huub J.M. Ruël

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2014, Vol 2 Issue 3, pp 238 - 257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2014.064802

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do MNCs conduct business diplomacy? Exploratory study on business diplomacy instruments.(multinational corporations)(Author abstract)

Knobel, Jolanda ; Ruel, Huub

International Journal of Diplomacy and Economy, May 12, 2017, Vol.3(3), p.243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2017.084113

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovak economic diplomacy - practitioner's perspective in the times of change

Marek Csabay

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2014, Vol 2 Issue 3, pp 231 - 237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2014.064799

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate diplomacy as global management

Wilfried Bolewski

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2018, Vol 4 Issue 2, pp 107 - 138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2018.094089

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic diplomacy and security: linkages, trends and changes

Rosario Adapon Turvey

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2014, Vol 2 Issue 1/2, pp 4 - 22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2014.060754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

India's economic diplomacy in Africa

H.H.S. Viswanathan

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2013, Vol 1 Issue 3/4, pp 199 - 208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2013.057013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic diplomacy of Slovakia in times of current economic crisis

Michal Polgár

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2014, Vol 2 Issue 3, pp 185 - 201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2014.064804

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Croatian commercial diplomacy - stepping stone toward economic recovery?

Ana-Maria Boromisa; Anastasya Raditya Ležai?

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2014, Vol 2 Issue 3, pp 172 - 184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2014.064798

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: Commercial diplomacy and international business

Ruel, Hubertus Johannes Maria ; Lee, D. ; Pigman, G.; Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences

International journal of diplomacy and economy, 2012, Vol.1(2), pp.urn:issn:2049-0887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 2049-0887

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's approach to economic diplomacy and human rights

Silva, Joaquim Ramos; Galito, Maria Sousa

International journal of diplomacy and economy, 2014, Vol.2(1), pp. 23-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic diplomacy: what might best serve a developing country?

Kishan S. Rana

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2013, Vol 1 Issue 3/4, pp 232 - 247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2013.057000

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African commercial diplomacy and its challenges in the context of globalisation

Abebe Workneh

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2012, Vol 1 Issue 2, pp 177 - 192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2012.051683

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What are the effects of economic diplomacy on the margins of trade?(Report)(Author abstract)

Moons, Selwyn

International Journal of Diplomacy and Economy, Jan 26, 2013, Vol.1(2), p.147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging trends and concerns in the economic diplomacy of African states

Robert Mudida

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2012, Vol 1 Issue 1, pp 95 - 109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2012.049943

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital public diplomacy on Twitter? The case of @sweden

Helen Hoffmann

Int. J. of Diplomacy and Economy, 2015, Vol 2 Issue 4, pp 278 - 298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: 10.1504/IJDIPE.2015.073931

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 99  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (9)
 2. 2013đến2013  (17)
 3. 2014đến2014  (17)
 4. 2015đến2016  (19)
 5. Sau 2016  (37)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (80)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Sách  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paris, Cody Morris
 2. Marochi, Belisa
 3. Ruel, Huub
 4. Papadopoulos, Ioannis
 5. Hazakis, Konstantinos J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...