skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Cultural Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural diplomacy: India does it differently

Isar, Yudhishthir Raj

International Journal of Cultural Policy, 02 November 2017, Vol.23(6), p.705-716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2017.1343310

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural diplomacy: beyond the national interest?

Ang, Ien ; Isar, Yudhishthir Raj ; Mar, Phillip

International Journal of Cultural Policy, 08 August 2015, Vol.21(4), p.365-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1042474

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance diaspora diplomacy in a networked world

Stone, Diane ; Douglas, Elena

International Journal of Cultural Policy, 20 July 2018, p.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2018.1495712

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European cultural diplomacy: diaspora relations with Kazakhstan

Collins, Neil ; Bekenova, Kristina

International Journal of Cultural Policy, 02 November 2017, Vol.23(6), p.732-750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2017.1343309

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living with instrumentalism: the academic commitment to cultural diplomacy

Carter, David

International Journal of Cultural Policy, 08 August 2015, Vol.21(4), p.478-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1042470

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary cultural diplomacy in South Korea: explicit and implicit approaches

Kang, Hyungseok

International Journal of Cultural Policy, 08 August 2015, Vol.21(4), p.433-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1042473

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New perspectives on instrumentalism: an empirical study of cultural diplomacy

Nisbett, Melissa

International Journal of Cultural Policy, 01 November 2013, Vol.19(5), p.557-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2012.704628

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Museum diplomacy: exploring the Sino-German Museum Forum and beyond

Wang, Shuchen

International Journal of Cultural Policy, 02 October 2018, p.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2018.1487414

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special issue on cultural diplomacy and international cultural relations (1)

Bennett, Oliver

International Journal of Cultural Policy, 02 November 2017, Vol.23(6), p.659-659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2017.1375480

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theorising the role of cultural products in cultural diplomacy from a Cultural Studies perspective

Clarke, David

International Journal of Cultural Policy, 16 September 2014, p.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2014.958481

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cine Europa: behind the scenes of a collaborative cultural diplomacy initiative in the Philippines

Enverga, Manuel R. ; Tangco, Maria Ysabel A.

International Journal of Cultural Policy, 29 December 2017, p.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2017.1420790

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural diplomacy in Qatar: between ‘virtual enlargement’, national identity construction and elite legitimation

Eggeling, Kristin A.

International Journal of Cultural Policy, 02 November 2017, Vol.23(6), p.717-731 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2017.1308505

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The case of Asialink’s arts residency program: towards a critical cosmopolitan approach to cultural diplomacy

Rösler, Bettina

International Journal of Cultural Policy, 08 August 2015, Vol.21(4), p.463-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1042467

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The reshaping of Ibero-American cultural diplomacy in the beginning of the XXI century: the declining of the Spanish historical hegemony?

Zamorano, Mariano Martín ; Bonet, Lluis

International Journal of Cultural Policy, 03 September 2018, Vol.24(5), p.664-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2018.1514035

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pop-culture diplomacy in Japan: soft power, nation branding and the question of ‘international cultural exchange’

Iwabuchi, Koichi

International Journal of Cultural Policy, 08 August 2015, Vol.21(4), p.419-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1042469

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theorizing cultural diplomacy all the way down: a cosmopolitan constructivist discourse from an Ibero-American perspective

Villanueva R, César

International Journal of Cultural Policy, 03 September 2018, Vol.24(5), p.681-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2018.1514033

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bending the body for China: the uses of acrobatics in Sino-US diplomacy during the Cold War

Zhang, Tracy Ying

International Journal of Cultural Policy, 02 October 2014, p.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2014.956665

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Advance diaspora diplomacy in a networked world
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance diaspora diplomacy in a networked world

Stone, Diane ; Douglas, Elena

International Journal of Cultural Policy, 11/02/2018, Vol.24(6), pp.710-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10286632.2018.1495712

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De-demonising Japan? Transitioning from war to peace through Japan’s cinematic post-war cultural diplomacy in UNESCO’s Orient project 1957–1959

Huttunen, Miia

International Journal of Cultural Policy, 02 November 2017, Vol.23(6), p.751-764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2017.1375479

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Cine Europa: behind the scenes of a collaborative cultural diplomacy initiative in the Philippines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cine Europa: behind the scenes of a collaborative cultural diplomacy initiative in the Philippines

Enverga, Manuel R. ; Tangco, Maria Ysabel A.

International Journal of Cultural Policy, 11/02/2018, Vol.24(6), pp.826-839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10286632.2017.1420790

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2009  (6)
 3. 2010đến2012  (12)
 4. 2013đến2016  (27)
 5. Sau 2016  (41)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (72)
 2. Bình xét khoa học  (10)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zamorano, Mariano Martín
 2. Isar, Yudhishthir Raj
 3. Isar, Yudhishthir
 4. Nisbett, Melissa
 5. Rodríguez Morató, Arturo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...