skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Italian xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Contemporary Iraqi Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurdish nationalism: What are its origins?

Hassan, Zheger

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, June 2013, Vol.7(2), pp.75-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interregional rivalry cloaked in Iraqi Arab nationalism and Iran secular nationalism, and Shiite ideology

Farzaneh, Mateo Mohammad

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, February 2009, Vol.2(3), pp.391-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proto-political conceptions of Iraq in late Ottoman times

Visser, Reidar

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, November 2009, Vol.3(2), pp.143-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political awakenings in an artificial state: Iraq, 1914-20

Haddad, Fanar

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, April 2012, Vol.6(1), pp.3-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Madeleine’s medals: Unlimited imperialism, unspeakable crimes

Baker, Raymond

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, September 2012, Vol.6(3), pp.259-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arab nationalist pioneers in Mosul

Al - Jamil, Sayyar K. A

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, November 2009, Vol.3(2), pp.187-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The disintegration of Iraq: the manufacturing and politicization of sectarianism

Fuller, Max

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, February 2009, Vol.2(3), pp.443-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraqi Kurdistan: Fending off uneasy neighbours

Fragiskatos, Peter

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, July 2008, Vol.2(1), pp.67-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Ismael, Tareq Y

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, October 2007, Vol.1(3), pp.431-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ismael, Tareq
  2. Ismael, Tareq Y
  3. Abdullah, Thabit
  4. Farzaneh, Mateo Mohammad
  5. Zheger Hassan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...