skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Construction Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Infrastructure Project Success Criteria - An Exploratory Study

Wai, S. H ; Aminah, Md Yusof ; Syuhaida, Ismail

International Journal of Construction Management, 01 January 2013, Vol.13(3), pp.95-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1562-3599 ; E-ISSN: 2331-2327 ; DOI: 10.1080/15623599.2013.10773218

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is public-private partnership a panacea for infrastructure development? The case of Beijing National Stadium

Ke, Yongjian

International Journal of Construction Management, 03 April 2014, Vol.14(2), pp.90-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1562-3599 ; E-ISSN: 2331-2327 ; DOI: 10.1080/15623599.2014.899127

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wai, S. H
  2. Ke, Yongjian
  3. Syuhaida, I.
  4. Aminah, Md Yusof
  5. Aminah, M.Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...