skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Nhan đề tạp chí: International Journal Of Obesity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are genetic association studies useful for obesity research? The cases of DRD2 and OPRMI

Hardman, C.A ; Rogers, P.J ; Munafò, M

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.627-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Elsevier (CrossRef)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. C A Hardman
  2. Rogers, P.J
  3. Munafo, M.
  4. Hardman, C.A
  5. P J Rogers

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...