skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa Nhan đề tạp chí: International Journal Of Human Rights, Humanitarianism, And Development xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Claiming the State: Postwar Reconciliation in Sri Lanka

Thiranagama, Sharika

Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development, 2013, Vol.4(1), pp.93-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2151-4364 ; E-ISSN: 2151-4372

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Decolonization: New Perspectives and Open Questions

Eckel, Jan

Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development, 2010, Vol.1(1), pp.111-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2151-4364 ; E-ISSN: 2151-4372

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unembedding War Photography: An Interview with Kael Alford

Alford, Kael

Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development, 2010, Vol.1(1), pp.97-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2151-4364 ; E-ISSN: 2151-4372

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics of Survival: A Democratic Approach to the Politics of Life

Fassin, Didier

Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development, 2010, Vol.1(1), pp.81-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2151-4364 ; E-ISSN: 2151-4372

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanity as an Identity and Its Political Effects (A Note on Camps and Humanitarian Government)

Agier, Michel

Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development, 2010, Vol.1(1), pp.29-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2151-4364 ; E-ISSN: 2151-4372

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...