skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating automatic and interactive methods for coronary artery segmentation: let the PACS workstation think ahead

Wang, Chunliang ; Smedby, Orjan

International journal of computer assisted radiology and surgery, May 2010, Vol.5(3), pp.275-85 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1861-6429 ; PMID: 20033501 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11548-009-0393-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Chunliang
  2. Wang, Cl
  3. Smedby, Örjan
  4. Smedby, O
  5. Smedby, Orjan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...