skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era

Hampson, Fen Osler ; Kaldor, Mary

International Journal, 1999, Vol.54(4), p.706 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/40203425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. OneFile (GALE)  (1)
 2. JSTOR Current Journals  (1)
 3. JSTOR Archival Journals  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hampson, Fen
 2. Hampson, Fen Osler
 3. Fen Osler Hampson
 4. Hampson, Fo
 5. Kaldor, Mary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...