skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Affairs 1944-1995 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kissinger in Retrospect: The Diplomacy of Power-Concert

Bell, Coral

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 1977, Vol.53(2), pp.202-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2617001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Case Study in Crisis Management During Detente

Bell, Coral

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1974, Vol.50(4), pp.531-543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2615921

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bell, Coral
  2. Coral Bell
  3. Bell, Corall

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...