skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The idea of global civil society

Kaldor, Mary

International Affairs, May 2003, Vol.79(3), pp.583-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00324

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Power: From 'Compellance' to Cosmopolitanism?

Kaldor, Mary

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 2003, Vol.79(1), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human security: a new strategic narrative for Europe

Kaldor, Mary ; Martin, Mary ; Selchow, Sabine

International Affairs, March 2007, Vol.83(2), pp.273-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2007.00618.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization in Central and East European Countries

Kaldor, Mary ; Vejvoda, Ivan

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1997, Vol.73(1), pp.59-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2623550

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security

Kaldor, Mary

International Affairs, April, 2002, Vol.78(2), p.372(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cases and Strategies for Preventive Action. (Book Review)

Kaldor, Mary

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1999, Vol.75(1), pp.138-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Military-Civilian Interactions: Intervening in Humanitarian Crises. (Book Review)

Kaldor, Mary

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 July 2000, Vol.76(3), pp.631-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in Europe. (Book Review)

Kaldor, Mary

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 2000, Vol.76(4), pp.886-887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe: The Cold Divide. (Book Review)

Kaldor, Mary

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1998, Vol.74(4), pp.948-949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kaldor, Mary
  2. Mary Kaldor
  3. Kaldor, M.
  4. Selchow, Sabine
  5. Selchow, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...