skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and economic (ir)rationales and political stakes in mega‐projects

Baev, Pavel K. ; Øverland, Indra

International Affairs, September 2010, Vol.86(5), pp.1075-1090 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2010.00929.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Nationalism and the National Reassertion of Russia (Book Review)

Baev, Pavel

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 2010, Vol.86(1), pp.289-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet fates and lost alternatives: from Stalinism to the new Cold War (Book Review)

Baev, Pavel

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 September 2010, Vol.86(5), pp.1240-1241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Baev, P
  3. Pavel Baev
  4. Øverland, Indra
  5. Laurelle, Marlene

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...